Speciális német-magyar, magyar-német szógyüjtemények

Spezifische deutsch-ungarische und ungarisch-deutsche Wörtersammlungen

: 1./ Vonzatos igék

 2./ Szóbokor szótár

 3./ Germanizmusok (német-magyar)

 4./ Hungaricizmusok (magyar-német)

Néhány évvel ezelőtt elkészítettem egy szógyüjteményt, melyet az Államigazgatási Főiskola “NÉMET VONZATOS IGÉK ÉS KIFEJEZÉSEK GYÜJTEMÉNYE” cimmel 265 oldalas, A5 formátumú jegyzet formájában megjelentetett (Budapest, 1999, -7-03-00-99-026-)

 Azóta elkészítettem ennek javított és lényegesen bővített változatát, mely az előljárós igéken kívül már a Genitiv (31 000 karakter) és Dativ (124 000 karakter) vonzatú igéket is tartalmazza. (Bemutató részlet az 1.sz mellékletben)

Készen van egy szóbokor szógyüjtemény. Ebből mintát a 2. sz mellékletben mutatok be

Elkészült a Hungaricizmusok-germanizmusok gyüjteménye. Az ehhez írt bevezetést mellékelem az alábbiakban. Részleteket tartalmaz ebből a 3. és 4. sz. melléklet

Ez utóbbi gyüjtemény négy részből áll:

 

1./ Hungaricizmusok

1/1. Igék és kifejezések a jellemző igék kiemelésével

1/2. Főnevek, egyéb szófajok, továbbá kifejezések a jellemző főnevek, v egyéb szófajok

 kiemelésével

2./ Germanizmusok

2/1. Igék és kifejezések a jellemző igék kiemelésével

2/2. Főnevek, egyéb szófajok, továbbá kifejezések a jellemző főnevek

 kiemelésével

Az alábbi összeállítással egy olyan kötetet kívántam az érdeklődők rendelkezésére bocsátani, mely az eddig kapható könyveknél részletesebb és könnyebben kezelhető. Évekkel ezelőtt (1983) megjelent ugyanegy hasonló célú kötet, 8000 Germanizmus címmel, de forgatása közben sok hiányosságot észleltem. Az 1990-ben megjelent “Wahrig –Német Értelmező Szótár”-ban is már sok olyan kifejezést találtam, mely e műben nem szerepel. Folyóiratokat, krimiket olvasva is számos kifejezést találtam, melyeket a fenti könyvek egyikében sem találtam meg. Ezeket kigyüjtve alakult ki az elképzelésem, hogy egy, a fentieknél bővebb összeállítást készítek..

 A külalak kialakításánál felhasználtam az 1999-ben az Államigazgatási Főiskola kiadásában jegyzet formában megjelent, német igei vonzatokat tartalmazó 267 oldalas kötetem kialakításánál is alkalmazott külalakot. Ez a forma könnyű keresést teszlehetővé.

 A különböző szótárak forgatásánál zavaró tényező, Hogy a szavak besorolásánál más-más ABC rendszert alkalmaztak, nyilvánvalóan különböző szakmai elvek alapján. Ezen kötetben a szoros magyar ABC sorrendjében vannak a szavak. Tehát pl az e betű megelőzi az é beűüt és az u az ü-t, az a az ä-t. Rövid és hosszú magánhangzók között természetesen nincs különbség a sorrendben.

 A kötetben a mindennapi életben és a mai irodalomban viszonylag gyakran előforduló szavakat, hungaricizmusokat és germanizmusokat gyüjtöttem ki.

 A viszonylag” meghatározás takarja természetesen azt a tényt, Hogy előfordulhat olyan szó, vagy kifejezés is melyet a kereső személy nem talál meg. A Határt valahol meg kellett húzni. Igy is tartalmaz az összeállítás sok olyan kifejezést, melyet a felhasználó csak nagyszótárakban talál meg.

 Minden egyes rész előtti magyarázat tartalmazza az összeállítás szempontjait.Általánosságban az első rész magyar szóanyaga olyan nem hungaricizmusnak tekinthető szavakat is tartalmaz, melyek német megfelelője jól Használható germanizmus.És fordítva: a második részben a német szóanyagban a germanizmusok mellett olyan köznapi szavak is szerepelnek, melyek magyar megfelelője egy hungaricizmus. Ez lehetővé teszi azt, hogy, haladó fokon magyarul tanuló németek részére is jó alkalmazási lehetőséget biztosít.

 Általában véve azon magyar és német kifejezéseket igyekeztem összegyüjteni, melyeket a másik nyelv egészen más szavakkal és vonzatokkal fejez ki Pl:

ein patentes Mädchen

belevaló kislány

ein leichtes Mädchen

könnyűvérű, könnyen kapható lány

ein spätes Mädchen

vénlány

ein Mädchen für alles

mindenes (cselédlány)

so ein Nickel von einem Mädchen

huncut egy kislány

auf ihn fliegen alle Mädchen

minden lány szalad utána

usw,

 

A szerkesztésnél figyelembe vettem, Hogy a keresés könnyű legyen. A főcímek vastagon jelennek meg.A főcimmmel azonos szavak a trejedelem csökkentése érdekében sok helyen ~ jellel vannak Helyettesítve.(Az első részben majd mindenhol, a második részben pedig ott ahol ezzel a sorok számát csökkenteni lehetett. A kiemelt igéket és főneveket az azonos sorban található kifejezés(ek)től “ - “ karakterek választják el.

A szógyüjtemény alapvetőena Wahrig német értelmező szótár, a német-magyar és magyar-német nagyszótárak és a 8000 germanizmus – német szólások és kifejezések cimű munkára épülnek, de a gyüjteményben megjelenik sok olyan kifejezés, melyek a fenti forrásművekben nem találhatóak, de amelyelkkel számos könyv (elsősorban az ezeket legnagyobb bőségben tartalmazó krimik) és ujság, folyóirat olvasása, valamint TV, rádió Hallgatása közben találkoztam. A magyar szleng kifejezések értelmezésénél a Magyar Értelmező Kéziszótárt Használtam, de sok olyan értelmezés is található, melyek ebben nem fordultak elő. Ezek érelmezését a nyelvhasználat alapján végeztem.

Jelen összeállítás a korábbi Hasonló kiadványokhoz képest -azon túl, hogy sokkal több kifejezést tartalmaz-a számítógépes szerkesztés adta lehetőségek következtében - sokkal áttekinthetőbb, könnyebb a keresés. A kifejezésekben igék, főnevekés más szófajok szerepelnek. Mind az első, mind a második rész két részből áll. Az első részben az igék szerint vsannak a kifejezések csoportosítva. A másodikban a főnevek ill. melléknevek vannak kiemelve és ezek szerint csoportosítva. A germanizmusok rész második részében az igék dölt betükkel vannak kiemelve, és Ha a kifejezésben több főnév szerepel, ezek alá vannak Húzva.

Az anyag tömörsége érdekében természetesen nincs felsorolva egy-egy kifejezés összes szinonimája, csak azok, melyek a szó megértéséhez feltétlenül szükségesek. Ugyancsak nem találhatóak a már középfoku nyelvismeretekkel rendelkezők részéről közismertnek feltételezett szavak általánosságban Használt értelmezése pl.

liba (= tapasztalatlan fiatal nő) – buta/ostoba liba

sie ist eine dumme Trine (Trine = Katharine),

 

 sier ist eine Pute

 (nem szerepel a liba, mint állat német jelentése, közismertnek feltételezett volta miatt)

 Viszont feltüntettem az alapértelmezé(sek)et, ha az lényegesen eltér a kifejezésben Használt értelemtől, vagy különböző alapértelem fordul elő a kifejezésekben Pl.:

die Bolle

a./ Hagyma, b./bimbó, c./ óra, d./ orr, e./ lyuk a Harisnyán, 

 er Hat Bollen = Angst Haben

(köznyelv, tréfás): fél, szurkol

die Kohle

a./ szén, b./ pénz, dohány, lóvé, lé, zsozsó, guba

 auf glühenden Kohlen sitzen

tűkön ül

 verzichten auf die viele Kohle

lemond a sok pénzről

A kiemelt igék (2/1 rész), és a főnevek, stb (2/2 rész) között félkövér betük alkalmazása könnyíti a keresést. Az azonos főnevet tartalmazó kifejezések a kifejezésben szereplő igék sorrendjében kereshetők. Azonos igét és főnév címszót tartalmazó kifejezésekben, ha az tartalmaz egy másik főnevet is, ez utóbbi alá van Húzva,pl:

der Kopf

 

in/im Kopf(e) Grütze haben

van sütnivalója

einen Käfer im Kopf haben

bogaras

Általában is a cimszón felül más főnevet is tartalmazó kifejezésekben a második(többi) főnév alá van Húzva és az igei rész pedig dölt betűvel lett megkülönböztetve Pl:

es ist um die Wände Hochzugehen

ettől falra lehet mászni, ettől meg kell őrülni

Az 1/1 részben (hungaricizmusok) azon igék, melyek több igekötövel állva mást-mást jelentenek, az igekötőtöl megfosztott vastagított alakban kereshetők. Pl

csap, be~, össze~, rá~

 

 vkit arcúl csap

jdm/jdn ins Gesicht Hauen

 díszes ruhába csapja magát = vesz fel

ein schönes Kleid anziehen

 becsapja = rászedi, falhoz állítja, átejti

sie dreht ihm eine Nase, ihm macht Wind vor

 becsap = rászed

 überlisten, Hochnehmen, mich übervorteilen

 becsap vkit = felültet, kinullázz

 um seinen Anteil fahren, jdn sitzenlassen 

 becsap = átejt vkit, beviszi az erdőbe

 jdn für dumm verhüten, leimen, anführen,

 becsap, félrevezet, rászed, lépre csal

 betrügen, mich Hinters Licht führen

összecsap:úgy-ahogy,ill. sietve összecsap vmit

mit der Heißen Nadel nähen 

Az 1/1 és 1/2 részben a kifejezések mellett azok értelme is meg van adva. Amennyiben annak pontos értelmét valaki nem ismeri, nem szükséges értelmező szótárt elővennie. Pl:

huszárvágás = vakmerő cselekedet

das Wagnis, das Wagestück

irha - kiporolja az irháját = elagyabulálja,

ihm den Pelz ausklopfen/waschen

 megruházza, elpáholja,

 ihm das Leber gerben/versohlen/wetzen

 jól/alaposan eltangálja, helybenhagyja

 ihm auf die Schwarte gerben/klopfen

 

 ihn nach Noten abkanzeln/durchprügeln

 

 ihm den Buckel/die Jacke vollhauen

A 2. részben (germanizmusok) a megfelelő magyar kifejezésnél, mely többnyire egy hungaricizmus, annak értelmezése nem szerepel. Megtalálhatók az első (hungaricizmusok) részben. Pl.:

 germanizmusoknál:

 

aus der Pelle fahren

kibujik/kiugrik a bőréből

Hungaricizmusnál (1/1 rész, igék)

 

ugrik, be~, fel~, ki~, meg~ -

 

……

 

kiugrik a bőréből = nagyon örüll

außer sich geraten vor Frude

 hungaricizmusnál (1/2 rész, főnevek)

 

bőr – börig ázott

keinen trockenen Faden am Leibe Haben

…………..

 

majd kibujik a bőréből = nagyon örül

er möchte aus der Haut fahren

A gyüjtemény igen sok kifejezést és szót tartalmaz, de feltehetően nem az összeset, ami előfordul a hétköznapi beszédben és irodalomban. Kifejezések naponta születnek és elhalnak. Néhány évtized előtt a nagyon jó kifejezésére a klassz szót Használták. Ma ilyen értelemben gyakran hallani a király és zsír szavakat. A mai idősebbek fiatalkorukban hallhatták még “nekem mindegy” értelemben: seckó jednó. Ma ezt nem hallani

Az összeállitás jól Használható a középfokú ismeretek megszerzése közben is, de elsősorban a felsőfokú tanulmányokban jelenthet nagy segítséget. Használhatónak vélem továbbá számítógépes fordítóprogramok készítése során is. Használhatják magyarul tanuló, vagy magyarra fordító német anyanyelvűek. Elképzelhető, hogy az értelmezett magyar szóanyag más nyelvű hasonló kiadványok alapját is képezhetik, mellyel kapcsolatban természetesen a szerzői jogok fennállnak

 Tájékoztatásúl az egyes részek terjedelme jelenleg (fekvő, A4, 2 x 2 Hasáb) (2004-02-18) (kiegészítésén még dolgozom)

 

Oldalak száma

Sorok száma

szavak száma

karakterek száma

Hungaricizmusok 1/1 

 53

 6900

 61 000

 325 000

Hungaricizmusok 1/2 

 70

 8800

 79 000

 501 000

Germanizmusok 2/1 

 58

 7400

 62 000

 300 000

Germanizmusok 2/2

 78

 7066

 60 000

 302 000

A 3. sz. melléklet bemutat a Hungaricizmus cimmel készült összeállításból (1/1 és 1/2) néhány részletet

A germanizmusok szógyűjteménye (2/1 és 2/2 rész) a 4 sz mellékletben látható formában készült (Mutatóban néhány részletet tartalmaz)

1.melléklet

I."AN + A" VONZATTAL ÁLLÓ IGÉK, MELLÉKNEVEK

ILL. "AN" ELÖLJÁRÓSZÓVAL ÁLLÓ FŐNEVEK

önállóan és kifejezésekben

TARTALOMJEGYZÉK

 1./ "an + A"-t vonzó igék, ill. ilyen igéket tartalmazó kifejezések

 2./ "an + A" főneveket és egyéb szófajokat tartalmazó kifejezésekben

 3./ Kifejezések "bis an" –nal

1./ "an + A"-t vonzó igék, ill. ilyen igéket tartalmazó kifejezések

anreihen - etw. an etw(A) ~

hozzáfűz, függeszt, fércel csatol H

 sie reihten neue Gänge an die alte

a régi utakat új utakkal

 Kreuzwege an

 bővitették (irod)  H

anschalten - bitte Licht an(schalten)!

kérem a villanyt felgyújtani H

anschließen - sich an jdn/etw. ~

csatlakozik vki/vmihez

 ans Netz/Strom/Abwasser ~ H

A hálózatba/áramba/csatornába bekapcsol H

anstellen - sich an eine Reihe ~

egymás mögé állnak H

anstoßen - an etw. ~

hozzáér vmihez, Határos vmivel

appellieren - an etw. ~

fellebbez vhova, Hivatkozik vmire H

 an sein Ehrgefühl ~

becsületérzésére Hivatkozik H

arbeiten - bis an den Morgen ~

reggelig dolgozik H

bedenken - wer auf Leistung bedacht war,

...aki csak arra gondolt,

  H

 teljesítményorientált volt

befestigen - etw. an die Tür ~

vmit az ajtóra erősít H

befördern - jdn an die frische Luft ~

kidob vkit (közn.)

begeben - sich an (die Arbeit) ~

elkezdi (a munkát) H

beißen - er ~ an den Köder

pedzi a Horgot H

belustigen - sich an jdn ~

mulat vkin

binden - an den Baum ~

fához köt H

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dativ vonzattal (is) álló igék, melléknevek,

elöljáró szavak és ezekkel alkotott kifejezések

Tartalomjegyzék 1./ Dativ vonzatú igék

 2./ Dativ vonzatú melléknevek

 3./ Dativ vonzatú előljárók

 4./ Dativ és Akkusativ vonzatú előljárók

 5./ felkiálltások, egyéb

----------------------------------------------------

1. Dativ vonzatú igék

abbrechen - brich dir nur keinen ab

ne játszd úgy meg magad,

 brich dir doch keine Verzierung ab

ne add a nagyságát

abgewinnen D + A

vkitől /D/ elnyer vmit H

 einer Sache einen Geschmack ~

vmit kedvel, élvezetet talál vmiben H H H

 jdm ein Lächeln ~

kicsal vkitől egy mosolyt H

 jdm einen Vorteil ~

vki elé vág/megy

 jdm den Wind ~

kifogja a szelet vkinek a vitorlájából H

 jdm kein Wort ~ können

nem lehet vkit szóra bírni H

abgewöhnen - ich ~ mir die Sache

leszokik H H H

 er ~ ihm die Sache

leszoktat vkit /D/ vmiről /A/ H

abgraben - ihm das Wasser ~

kihuzza a talajt a lába alól, tönkreteszi H

abkaufen - das ~ ich dir nicht ab

ezt (a kefét) nem veszem be H

 dem Schindler die Keule ~

kétszer fizet, ki olcsón vásárol H

 jdm den Schneid ~

elveszi vkinek a kedvét vmitől,

 

 elbátortalanítja H

 dem muss man jedes Wort ~

harapofogóval kell kihúzni belőle minden szót H

abklavieren - sich(D) etw. an den

kisujjából kirázza

 (fünf/zehn) Fingern ~ können

  H

ablaufen - sich die Hacken nach etw. ~

lejárja a lábát vmiért H

 sich die Hörner ~/abstoßen/abrennen

kitombolja magát (fiatal ember) H

ablocken - er lockt ihm sein Geld ab

megkopasztja, elszedi a pénzét H

abnehmen - mir die Sache ~

elvesz tőlem vmit H

 ihm den Mantel ~

leveszi a kabátját H

 jdm einen Weg ~

elintéz vki Helyett vmit H

abraten - ihm von etw. ~

lebeszél vkit /D/ vmiről H

abreißen - er wird dir nicht (gleich) den Kopf ~

nem Harapja le (mindjárt) a fejedet H

abrennen - sich die Hörner ~/ablaufen/

kitombolja magát (fiatal ember) H

absagen - er sagt mir ab

bejelenti, Hogy a látogatása elmarad H H

 er sagt mir ab = erklärt mir den Krig

hadat üzen nekem H

abschneiden - ihm das Wort ~

további beszédét elvágja, szavába vág  H H

 jdm die Ehre ~

a becsületét elrabolja H H

abstatten - jdm einen Besuch ~

látogatást tesz vkinél H

 jdm einen Bericht ~

jelentést tesz, beszámol vkinek H

 jdm seinen Dank ~

köszönetét fejezi ki vkinek H

 jdm die letzte Plicht ~

megadja vkinek a végtisztességet H

abstoßen - jdm die Ecken und Kanten ~

vkit csiszol, palléroz H

 sich die Hörner ~/ablaufen/abrennen

kitombolja magát (fiatal ember) H

absuchen - er sucht ihm die Läuse ab

tetvezi, fejébe néz H

abtreiben - der Hat mir aber ein Würmchen abge~

alaposan, jól tönkretett H

abtreten - ihm etw. ~

vkinek átenged vmit

 sich die Schuhe ~

letörli a piszkot a cipőjéről H

abzapfen - jdm Geld ~

megvág vkit H H

 jdm Blut ~

ereiből vért besz H

 Bäumen Harz ~

fák törzséből gyantát csapol H

ahnen - es ahnt mir

úgy rémlik előttem  H

 mir ahnt nichts Gutes

rosszat sejtek H

anbefehlen - dem Wolf die Schafe ~

kecskére bízza a káposztát H

anbieten - jdm etw. ~

vkinek vmit felajánl

 er bietet es mir an

vételi ajánlatot tesz nekem H

stocken - der Atem ~ mir vor Schreck

az ijedégtől eláll a lélekzetem H

stopfen - jdm den Hals/Schnabel ~

betömi vkinek a száját H H

stoßen - sich ein Loch in den Kopf ~

betöria fejét H

streichen – jdm Honig um den Bart/

gazsulál vkinek

 /Mund /ums Maul ~ /schmieren

  H

streicheln - der Vater ~ ihr über's Haar

az apa megsimogatja a Haját H

streicheln - ihm den Schwanz ~

nyal vkinek H

streuen - ihm Sand in die Augen ~

port Hint a szemébe H H

 ihm ins Getriebe ~/werfen

akadályokat gördít eléjeH

 jdm Weihrauch ~/opfern

vkit tömjénez H

stutzen/beschneiden - jdm die Flügel ~

megköti vkinek a kezét H

tanzen - es ~ einem vor den Augen

csak úgy káprázik az ember szeme H

toll machen/voll~ - jdm den Kopf ~

tele beszéli, dumálja, duruzsolja a fejét H

trachten - jdm nach dem Leben ~

vkin erőszakot követ el, életére tör H H H

tragen - einer Sache Rechnung ~

megadja, ami jár neki; reagál vmire;

  H

 számításba/tekintetbe vesz vmit

Összesen: 16 oldal, 3049 sor, 25 600 szó, 123 800 karakter,

2. sz melléklet

NÉMET-MAGYAR SZOCSALÁD SZOTÁR

és kifejezések gyüjteménye

(igei vonzatok szerinti csoportosítással)

Tartalomjegyzék

 Arbeiten (te, H t)

 "arbeiten" szókapcsolatai főnevekkel

 “arbeiten” als, an, auf, bei, bis, durch, für, in, mit, wie, zu

 "arbeiten" igekötős alakjai

 ab~, aus~, be~, durch~, ein~, empor~, entgegen~, empor~, er~, Heraus~, Herum~,

  Hin~, los~, mit~, über~, ver~, zu~, zusammen~.

 Bauen (te, H t)

 "bauen" szókapcsolatai főnevekkel

 bauen + A, bauen an, auf, in, wie.

 "bauen" igekötős alakjai: ab~, an~, aus~ ein~, er~, frei ~, Heran~, um~, ver~,

 Bieten (o, H o)

 "bieten" szókapcsolatai főnevekkel

 "bieten" igekötős alakjai: an~, auf~, dar~, feil~, ge~, trotz~, über~, ver~,

 Bilden, (te H t) – N + bilden, bilden + A

 "bilden" igekötős alakjai: ab~, aus~, ein~, Heran~, Heraus~, vor~,

 Binden, (a, H u) – binden + A, binden an, auf, aus, in, um.

 "binden" igekötős alakjai: ab~, an~, auf~, aus~, um~, unter~, ver~: etw., durch, für, mit, zu

 ver~, zu~.

 Bitten, (a, H e) – bitten auf, für, um, zu,

 "bitten" igekötős alakjai:ab~, aus~, er~, ver~

 Bleiben,(i, i i)

 N + bleiben, Bleiben +A, bleiben an, auf, außer,

 bei, in, unter, von, zu.

 "bleiben" igekötős alakjai: aufrecht~, aus~, bei~,dabei~, erhalten~, fern~, fort~, Hinter~,

 unter~, übrig~, ver~, weg~, zurück~, zusammen~.

 Brauchen (te, H t)

 kifejezések “brauchen”-nal

 "brauchen" igekötős alakjai: auf~, ge~, miss~, ver~,

 Brechen (i, a,h o)

 "brechen" szókapcsolatai főnevekkel: N + brechen, brechen + A, brechen an, aus, durch, in,

 von, vor, über,

 "brechen" igekötős alakjai: ab~, an~, auf~,

 aus~: + A, bei, in,

 ausbrechen szókapcsolatai főnevekkel

  Heran~, Herein~, Hervor~, nieder~, rade~, um~, ver~, vor~, zer~, zusammen~,

 Breiten (te, H t) – aus~, unter~, ver~,

 Brennen (a,h a) – brennen auf, für, nach,

 “brennen” szókapcsolatai főnevekkel:

 “brennen” igekötős alakjai: ab~, an~, aus~,durch~, ent~, entlang~, lichterloch ~ nieder~, ver~,

 Bringen (a, H a)

 “bringen” szókapcsolatai főnevekkel

 bringen +D, bringenan, auf, aus, ausser, gegen, Hinter, in, mit, nach, um, unter, über, von, vor, zu,

 “bringen” igekötős alakjai: ab~, an~, auf~, aus~, bei~, beiseite ~, dahin~, dar~, durch~, durcheinander~,

 ein~, fertig ~, fort~, Heim~, Her~, Heran~, Heraus~, Herbei~, Herein~, Herum~, Herüber~, Hervor~

  Hin~, Hinauf~, Hinein~, Hinter~, Hinunter~, mit~, nahe ~, nieder~, um~, unter~, über~, ver~, voll~

 vor~, weit~, wieder~, zu~, zurecht~, zusammen~, zuwege~, zustande~

 Danken (te, H t) – abdanken, be~ver~,

 Decken (te,h t)

 “decken” igekötős alakjai: ab~, auf~, be~, ein~, ent~, ver~, zu~

 Denken (dachte,h a)

 "denken" igekötős alakjai:an~, be~, durch~, ge~, Hinzu~, mit~, nach~, ver~, zurück~.

 Dienen (te, H t) - ~ als/zu, bei, mit, um/von, zu

 “dienen” igekötős alakjai:ab~, aus~, be~, ver~,

 Drängen (te, H t)

 “dängen” igekötős alakjai:ab~,heran~, Hin~, Hinaus~, um~, ver~, zurück~, zusammen~.

 Drehen (te, H t)

 “drehen” szókapcsolatai főnevekkel

 “drehen” igekötős alakjai: ab~, an~, aus~, Herum~, um~, über~, ver~, zurück~, zusammen~.

 Dringen (a, i u)

 “dringen” igekötős alakjai: ab~, an~, auf~, durch~, ein~, empor~, Hin~, Hinein~

 Drucken, (te,h t) – ab~, aus~, beein~, ein~, über~

 Drücken (te,h t) “drücken” szókapcsolatai főnevekkel

 N + dücken, drücken+A, drücken an, auf, aus, in, mit, vor, um,

 “drücken” igekötős alakjai: ab~, an~, auf~, aus~, auseinander~, be~durch~, ein~, Herab~, los~, nieder~

 unter~, zer~, zusammen~,

 Essen (isst, ass, H gegessen)

Arbeiten (te, H t)

dolgozik, munkát végez, (gép) jár H

sie ~, bis sie hinsinkt

inaszakadtáig dolgozik

sie ~ an ihm

dolgozik vmin, vmivel

sich tot~

agyonfárad

sich von unten Hoch~

felküzdi magát alulról

arbeite, so wirst du Haben

kaparj kurta neked is jut

zuschanden ~

agyondolgozza magát H

arbeiten

dolgozik valahogyan H

 angestrengt

 megerőltetetten

 gut/ordentlich/fleißig

 jól/rendesen/szorgalmasan

 flink/sauber/schnell

 fürgén/tisztán/gyorsan

 sorgfältig/tüchtig

 gondosan/derekasan (ügyesen)

 schlecht

 rosszul

 einwandfrei/normal

 kifogástalanul/normálisan (motor)

 körperlich/geistlich

 fizikailag/szellemileg

 schwarz

 zúgban, feketén dolgozik

 wissenschaftlich

 tudományosan

sich los ~

kivergődik, kivágja magát

sich durch etw ~

vmin keresztülhatol

sich krank ~

belebetegszik a munkába

   

 "arbeiten" szókapcsolatai főnevekkel

 

das Geld ~

a pénz Hasznot, kamatot Hoz

das Holz ~

a fa vetemedik

sie ~ den Hund

idomítja a kutyát

die Kette ~

a lánc feszül H

die Maschine/der Motor ~

a gép/motor működik H

das Schiff ~

a Hajó küszködik a viharral H

keinen Schlag ~/tun

lopja a napot H

keinen Stich ~

egy szalmaszálat sem tesz keresztbe,

 

 egy szikrányit sem dolgozik H

das Wörterbuch ist gut gearbeitet

a szótár jól van megszerkeszte H

arbeiten als, an - als Au-pair-Mädchen ~

gyermek mellett dolgozik, felügyel

er ~ als Tischler

asztalosként dolgozik H

an etw ~ =etw be~

vmit megmunkál H

an der Drehbank ~

esztergagépen dolgozik H

an einer Erfindung ~

találmányon dolgozik H

arbeiten auf - auf dem Feld ~

a mezőn/földeken dolgozik H

auf großen Nutzen ~

nagy Haszonra dolgozik

auf ein Ziel Hin ~

egy cél érdekében dolgozik H

arbeiten bei, bis - bei Gelegenheit ~

alkalmanként dolgozik H

bei (der) Kezze ~

gyertyavilágnál dolgozik H

bei Licht ~

mesterséges fénynél dolgozik H

bei der Post ~

a póstán dolgozik H

bis äusersten Ansprung ~

megszakad a munkától

arbeiten durch, für - sich durch den Schnee ~

áttöri magát a Havon H

für die Firma ~

a cég részére dolgozik H

er ~ für zwei

sokat/rendesen dolgozik H

arbeiten in - man sah seinem Gesicht an

látszott az arcán, mi dúl

 wie es in ihm arbeitete

 a belsejében H

ihm in die Hände ~

segit neki, kezére dolgozik H

jdm in die Quere ~

ellene dolgozik, terveit keresztezi H

in Robot ~ = roboten, fronen H

robotol

im vollen Sprung ~

teljes gőzzel dolgozik

arbeiten mit - mit Bienenfleiß ~

hangyaszorgalommal dolgozik

mit Dampf ~

gőzerővel, teljes gőzzel dolgozik H

mit Emsigkeit einer Biene ~

hangyaszorgalommal dolgozik

mit einer Firma ~

üzleti kapcsolatokat ápol H

mit Hochdruck ~

megfeszítve dolgozik

die Propaganda ~ mit dem Holzhammer

a p. pöröllyel dolgozik  H

mit dem Kopf ~ H

a fejét Használja

arbeiten um, wie, zu - um das trockene Brot ~

éhbérért dolgozik H

wie ein Pferd ~

sokat, megerőltetően dolgozik H

er ~ wie kein Zweiter

munkában nincsen párja. nincs aki

 

 h ozzá foghatóan dolgozna H

sein Gesicht begann zu ~

arcizmai meg-meg rándultak H

   

 "arbeiten" igekötős alakjai

 

ab'arbeiten

munkával törleszt

ab'~

bánya: lefejt, kőműves: lefarag

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. sz melléklet

Hungaricizmusok ill. magyar köznapi kifejezések

(közmondások, szólások, köznapi, régies, tájszólási, szleng szavak,

viszonylag ritkábban Használt magyar, illetve gyakrabban Használt idegen eredetű szavak

és ezekkel alkotott kifejezések,

a magyar szavak és kifejezések értelmezésével).

Ezek németnyelvű megfelelői

(vagy germanizmusok,vagy értelem szerinti német jelentésük.)

Az összeállítás a cimben megadott felsorolás szerinti magyar szavakat és kifejezéseket tartalmazza és azok német értelmezését, német jelentését, továbbá tartalmaz olyan közhasználatú magyar fönevet, igét magábafoglaló kifejezéseket, melynek német megfelelője egy germanizmus

A szavak és kifejezések mellett található azok értelmező szótári jelentése is, amennyiben

jelentésük nem magátólértetődő

1/1: Igék és az azokkal alkotott kifejezések a jellemző igék kiemelésével

abajgat – a/. nyugtalanit

beunruhigenH

 b/. kerget, Hajszol, zaklat, noszogat

hetzen, treiben, drängen, benzen H

abajog = jajgat, nyafog, nyűgösködik,

greinen, knaufen, jammern, quengeln,

 Akadékoskodik,

 quesen, weinerlich sein H

ad, alá ~, alább~, át~, be~, el~, ki~, meg,

 

 rá, Hozzá~, vissza~

 

 adja az ég = bár meglenne vmi

gebe es der Himmel

 lányt férjhez ad

begeben

 adja a bankot = felvág, kérkedik, Henceg

aufschneiden, prahlen, übertreiben H

 sikerül vkit férjhez adni

jdn unter die Haube bringen

 kosarat ad a lány a kérőnek nemet mond

jdm einen Korb gebenH

 adja az ártatlant = úgy tesz mintha ártatlan lenne

die Gekränkte ausspielen H

 vmit világosan értésére ad

etw. ihm deutlich begreifen machen

 fabatkát sem adok érte = semennyit

ich gebe nicht einen Schnitz darum

 vmire adja a fejét = nekifekszik

sich auf es verlegen

 munkára adja a fejét =elhatározza, Hogy dolgozik

sich auf die Arbeit verlegen

 egy fityinget sem adna érte = semennyit

er möchte keinen Pfefferling dafür geben

 lyukas/huncut garast sem ad érte

keinen Pfifferling dafür gebenH

 Isten adja, Hogy

Gott gebe, dass …… H

 Isten adta, Isten vette el

der Herr Hat's gegeben, der Herr Hat's genommen

   

esik, el~, át~–

 

 nem esik le az aranygyűrű az ujjáról,

keine Perle/Stein fällt ihm (dabei) aus der Krone

 úgy esik, mintha dézsából öntenék

es regnet bindfaden H

 nem esett a fejére

er ist nicht auf den Kopf gefallenH

 majd Hanyatt estem a csodálkozástól

ich dachte mich laust/kratz der Affe

 majd Hanyatt esik =eláll a lélegzete

fast von der Stange fallenH

  Hasra esik vki előtt = megalázkodik

sich demütigen, sich beugen, den Nacken beugen,

 

 sich unterwerfen, Kotau machen, vor ihm in H

 

 den Staub kriechen, sich vor ihm in den Staub werfen.

 ne ess Hasra! = el ne ájulj!

fall nicht vom Stengel H

 mintha Hályog esne le a szeméről

es fällt ihm wie Schuppe von den Augen

 kátyuba esik

in den Dreck fahren

 saját kelepcéjébe esik = önöm dugájába dől

sich in der eigenen Schlinge fangen

 kezem ügyébe esik

in/unter die Hand geraten (es mir)

 kifogás alá esik

es ist daran manches auszusetzen H

 kifogás nem eshetik ellen

(Redensart) er Hat eine weiße Weste

 nem esik le a korona a fejéről

keine Perle/Stein fällt ihm (dabei) aus ker Krone

 nagy kő esett le a szívemről

mir fällt eine schwere Last vom Herzen

 nagy kő esik le a szivéről

jdm ein Stein von Herzen fallen

 kútba esik = meghiusúl, semmivé lesz

zu Wasser werden,H

 = elmarad (az előadás)

 unter den Tisch fallen

 latba esik

ins Gewicht fallenH

 nehezemre esett = nehezen ment

es Hat mir/mich viel gekostetH

 nehezemre esik a járás

das Gehen wird mir sauerH

 vkinek a nyakába esik

jdm um den Hals fallenH

 két szék között a pad alá esik = két lehetőséget

sich zwischen zwei Stühle fallen

 is elszalaszt, elmulaszt

 (schweiz) zwischen Stuhl und Bank fallen H

 pofára esik

mit der Schnauze in den Dreck fallen

 X cég részvényei 1,6 %-ot estek

die Aktien von der Firma X gaben 1,6 % nach

 = árfolyamuk csökkent

 

 szó esik róla = szóba kerül

die Rede kommt darauf

 talpra esik

auf alle vier fallenH

 mindig a talpára esik, mázlista

stets auf die Butterseite fallen

 mindig a talpára esik

immer auf die Beine/Füße fallen

 tőrbe esik

jdm ins Netz geraten/gehen

 vízbe esett = füstbe ment, meghiusult

der Ofen ist aus H

 átesik = keresztülmegy, túljut

hihübergelangen

 átesik egy betegségen = legyőzi a betegséget

eine Krankheit durchmachen/überstehen H

 átesik (= túljut) a nehézsgeken

er überwältigt die Schwierigkeiten H

kapkod, mint Bernát a menykőhöz

schusse(r)ln, Hastig und unüberlegt Handeln H

kaptat = meredek úton felfelé kapaszkodik

bergauf fahren/gehen

 felkaptat a Hegyre = megy, mászik, kapaszkodik

er besteigt den Berg

karattyol = lármásan Hadar

schnattern, schwatzen, quakenH

kardoskodik mellette

er redet ihm das WortH

karol, fel~ – felkarolja = támogatja

in die Arme nehmen

 felkarolja a témát = a megvalósítást segíti

helfen das Thema durchzuführen

kaszál – nagy pénzt ~ = sok pénzt kap vmiért

für etw. viel Geld bekommen

kasztliz - bekasztliz = börtönbe zár

ins Loch steckenH

kasztrál= ivartalanít, kiherél

kastriren, entmannen,verschneiden H

kattan, be~ - bekattan = bepörög, bepöcög, Hirtelen feldühödik

in Wut geraten, wütend werden, aufbrausen, auffahren

   

kavar = rosszindulatulag összekúszál (pej) H

übelgesinnt verwirren

kántál = a./ nyújtott Hangon, csúnyán énekel

psallieren, psalmodieren, eintönig singen H

 b./ gyerekek Házról Házra járva énekelnek,

die Kinder gehen und psallieren von Haus zu Haus,

 alamizsnát gyüjtve

 um Almosen zu bekommen

pofoz, meg~ – megpofoz, képébe mászik

ihm eine Maulschelle/Ohrfeige geben

 dagagadtra/laposra pofoz

ihm mehrere Orfeigen geben (??)

porol, ki~ - kiporolja az irháját = elfenekeli

ihm das Leber gerben/versohlen/wetzen

 kiporolja az irháját/fenekét/nagrágját

ihm auf die Schwarte gerben/klopfen

poroszkál = lassú, egyenletes ütembenhalad

traben, trotten, (im) Pass gehen H

portyázik = kat: felderít, civil: kóborol

(herum)streifen, auf Streifzüge gehen, H

porzik - úgy üt, Hogy csak úgy porzik

er schlägt, dass die Fetzen fliegen H

pótol - Hézagot pótol

einem Bedürfniss abhengen

 

 einem Mangel abhengen

potyázik - (más bőrére) potyázik

auf naß einsteigenH

 potyázik = belóg vhova, potyán utazik

Eintrittsgeld, Fahrgeld schinden H

pottyan - le ne pottyanj! = el ne ájulj!, ne ess Hasra!

fall nicht vom Stengel

potyog - mégha cigánygyerekek ~nak is az égből

und wenn es Keule regnet

 könny potyogott a szeméből

Tränen stürzten aus den Augen

povedál

schwefeln, dummes Zeug reden, plappern

pöcög, be~ - bepöcög = bekattan, bepörög,

in Wut geraten, wütend werden, aufbrausen, auffahren

  Hirtelen feldühödik

 

pök = köp

spucken, ausspucken, speien H

pörköl, oda~ - odasóz/odapörköl vkinek egyet

jdm eins/einen auf den Pelz brennen/pfeffern

pörög, - bepörög=bepöcög, megdühödik, bekattan

in Wut geraten, wütend werden, aufbrausen, auffahren

 felpörget = aktívabb cselekedetre serkent

anregen (más ??)

pöröl vkivel = perlekedik, veszekszik

streiten H

pörölyöz - a propaganda. pörölyözi az embereket

die Propaganda arbeitet mit Holzhammer H

tartogat vmit számára;

(et)was für ihn übrig HabenH

tartozik - ez más lapra tartozik

das liegt auf einer anderen Ebene

 ez nem tartozik másra

das ist nicht für fremde Ohren  H

tágít - a gyerek nem tágít tőle/mellöle

das Kind Hängt wie eine Klette an ihr

 egy tapodtat sem tágít vki mellől

jdn nicht von der Haut weichenH

 = folyton a sarkában van, kitart mellette

 

táguljon = menjen innen 

er muss/soll von Hier weggehen

tákol, össze~ = vmit több részből, sebtében,

zusammenpflicken, zusammenwerfen H

  Hozzáértés nélkül, ideiglenesen összeállít

 

tálal, ki~ - kitálal = mindent elmond

er erzählt alles, worüber er bisher nicht gesprochen Hat

támad - Hátba támad vkit

jdm in den Rücken fallenH

 rátámad, megtámadja

ihm auf die Naht rücken /gehen

táncol, ki – táncol = táncot jár/lejt

das Tanzbein schwingen = tanzen

 táncol = ügyeskedve ida-oda pártol

sich geschickt Hin und Her schlagen 

 borotvaélen táncol = veszélyes lehetőségekkel

etw liegt auf der Waage; an/auf der Kante stehen

 próbálkozik

 

 vkinek az idegein táncol= nagyon idegesíti

er fällt/geht ihm aufdie Nerven H

 úgy táncol, ahogy mások fütyülnek

nach jds Pfeife tanzen H

 kitáncol a sorból = nem az elvárásoknak

aus der Reihe tanzen, Her tut/spricht nicht so

 megfelelően cselekszik, beszél,

 wie es von ihm erwartet ist

 külön utakon jár

 

 kitáncolja a lelkét= végkimerülésig táncol

bis zum völligen Erschöpfung tanzen H

 kitáncolja magát = ~, ameddig csak jólesik

sie tanzt so lang, bis es ihr wohl tut

táncoltat - jól megtáncoltatta = szeszélyesen

er Hat Hat ihm übel aufgesielt H

 parancsolva ugráltatta, Hatalmát kiélte

 er lässt die Puppen tanzen H

táplál - a reményt táplálja

der Hoffnung Nahrung geben

 vérmes reményeket táplál

sich rosigen Hoffnungen Hingeben

tár, fel~, ki~ - kitárja kebleit (titkait)

seinen Busen erschließen

 feltárul = megnyílik

sich erschließenH

távozik - angolosan távozik

sich frazösisch/englisch drücken,

 

 sich auf frazösisch empfehlen, H

 

  Hinter der Tür Abschied nehmen

tej – alszik, mint a tej

schlafen wie ein Bär/Ratz/Sack

 van mit a tejbe aprítania = jómódú

er Hat einen schönen Batzen Geld, H

 

 er ist wohlhabend, H

 tejjel mézzel folyó ország

ein gesegnetes Land; ein Land, wo Mich

 

 und Honig fließtH

 tejbe(n)-vajba(n) fürdik = nagy jólétben él,

sitzen wie die Made (=kukac) im Fett/Speck H

 úgy él, mint Marci Hevesen

 im Hanf sitzen, lebt wie Gott in Frankreich

 tejbe vajba füröszt = minden jóval ellát

es ihm an nichts fehlen lassenH

tejel = Hasznából (korrupciós jelleggel) lead

jdn mit Geld korrumpieren

 le kell tejelnie, jól megvágják

er muss Wolle lassenH

teker, ki~ - kitekeri a nyakát

ihm das Genich/den Hals/Kragen umdrehen

 

 bei jdm die Schlinge zuziehen

tekereg, - merre tekereg = Hol csavarog

vagabundieren H

 tekereg, mint a fába szorult féreg

sich drehen und winden

teketóriázik- nem sokat teketóriázik

er macht nicht viel Federlesens

 nem sokat teketóriázik/gatyázik

nicht lange fackeln  H

 nem teketóriázik

er fasst den Stier bei den Hörnern H

zúg, bele~ - zúg a feje

ihr brummt der Schädel

 úgy zúg a fejem, mint egy méhkas

ich fühle mich, als ging mir ein Müllrad im

 

 Kopf Herum H

 belezugott vkibe = beleesett vkibe, oda van érte

er ist scharf auf jdn.H

zúg-búg

toben, dröhnen, schnauben H

zupál, be~ = katonai továbbszolgálatot vállal

in der Armee weiter/lenger dienen

zúz - ripityára tőr/zúz

in Klumpen HauenH

züllik, le~, el~

 

 lezüllik, lealjasodik, lerongyolódik

herabkommen, Herunterkommen, verkommen

 elzüllik = lejtőre jut/kerül

unter den Schlitten kommen

zsibbad, el~ - a lábam elzsibbadt

das Bein ist mir eingeschlafen

zsigerel, ki~ = erősen igénybevesz, kimerít

ausweiden H

zsong, be~ - bezsong, = begerjed,

auf (hohe) Touren kommen

 svungba jön; jó Hangulata/kedve támad

 

1/2. Főnevek, egyéb szófajok, továbbá kifejezések a jellemző főnevek, v egyéb szófajok

kiemelésével

adjonisten - amilyen az adjonisten, olyan a

auf einem groben Klotz gehört ein grober Keil

 fogadjisten = kölcsön kenyér visszajár,

 wie du mir, so ich dir H

 két vége van a botnak

 gleiches mit gleichem H

adós - mem marad a válasszal adós

die Zunge auf dem rechten Fleck haben

adosság - adósságba keveredik

in die Kreide geraten

 sok adóssága van

eine lange Latte Haben

 adóssága van = van vmi a rovásán

etw auf der Latte Haben H

 adósságot a kéménybe felirja, keresztet vethet rá

die Schuld in den Schornstein schreiben H

 fülig úszik/nyakig van az adósságban

ihm steht das Wasser bis zum Halse

 az adosságban nyakig úszik

bis an die Hals in Schulden stecken

 nyakig ül az adósságban

bis über/an den Kopf in Schulden stecken

adottsága/tehetsége van vmihez

das Zeug zu etw HabenH

agár Hátrább az agarakkal

nur nicht so vorlaut, man sachte, sachte!

 = viselkedjen szerényebben

 

agyafurt

spitzfndig, durchtrieben, verschmitzt,

 

 verschlagen, witzig H

agy - elborítja a gőz az agyát

in die Höhe fahren

 egy gondolatot forgat az agyában

er trägt sich mit einem Gedanken

 kihagy az agya

es Hakt bei jdm ausH

 az agyadra ment vmi?

da Hast du wohl einen Klaps gekriegt

 egy gondolat ötlött az agyába

ein Gedanke schießen ihm durch den Kopf

 vésd az agyadba!

schreib's dir Hinter die Löffel

 egy gondolat villan át az agyán

ein Gedanke fährt ihm durch den Kopf

agyba-főbe dicsér = egekig magasztal

jdn über den (grünen) Klee loben ,

 

 jdn über den Schellenkönig loben, H

 

 jdn durchs ABC loben/preisen H

ajak - megnyalja ajkait

mit der Zunge über die Lippen fahren

 ajkán csüng = szavát lesi

an jds Lippe Hängen

 lebiggyeszti az ajkát

den Mund verziehen (zu einer Grimasse/Schippe)

ajjaj (agódva);

Junge, Junge

ajtó

 

 ajtót mutat neki = kiutasít

hinausweisen

 ajtót mutat neki = kiadja az útját, távozni készteti

er Hat ihm die Tür(e) gewiesen H

 ajtóstúl ront a Házba

mit der Tür ins Haus fallen

 söpörj a magad ajtaja előtt = törődj a magad

fass dich an deiner (eigenen) Nase H

 dolgával

 

akadály - a cél eléréséhez le kell győzni az

wer den Kern essen will, muss die Nuss knaken (Spr)

 akadályokat

 

 akadályokat gördít eléje

ihm ins Getriebe streuen/werfen

 akadályokat gördít vki elé, véget vet vminek

einen Riegel vormachen  H

 akadályokat gördít eléje

ihm ins Getriebe Sand werfen/streuen

káposzta - káposzta(lé) van a fejében = buta

er ist dumm/blöd

 kecskére bizza a káposztát

dem Wolf die Schafe befehlenH

 

 zum Gärtner geraten den Bock

 

 den Bock zum Gärtner setzen/machen

 

 sie schickt den Hund nach der Wurst

 az más káposzta = nem idetartozó dolog

das steht auf einem anderen Blatt H

 azt akarja, Hogy a kecske is jollakjék, a káposzta

er will Ziege und Kohl erhalten H

 is megmaradjon

 

 újra melegíti a káposztát = egy meg szakadt

ein altes Verhältnis mit jdm wiedererwecken

 kapcsolatot ujjá akar éleszteni

 

káposztalé = savanyú, rossz bor, vinkó

der Krätzer, der Lauer H

 káposztalé folyik az ereiben

er Hat Froschblut (Redensart) H

 = Halvérű, szenvtelen, gyáva, gerinctelen ember

 in den Knochen keinen Mumm Haben

 

 kein Mark in den Knochen Haben

káposztáskertbe néz

er blickt mit dem einen Auge in die andere Woche

kár itt minden szóért

spare dir deine WorteH

 kár itt minden szóért, ebben megegyeztünk

darüber ist kein Wort zu verlieren H

özönvíz előtti időkben

Anno Tobak

pacák - dörzsölt pacák = öreg fiú; ravasz kópé

alter Schwede

 unalmas személy/pacák/pasas/ipse/hapsi

eine trübe Tasse

pacsi - pacsit ad

Patschhändchen geben

packázás

das Hänseln  H

paci = (gyereknyelv) lovacska

das Pferdchen

pad - két szék közül/között a pad alá ül/esik

sich zwischen zwei Stühle setzen

padló - padlóra kerül = reménytelen Helyzetű

am Boden liegen

paff = egészen elképedt

er ist ganz platt H

 egészen paff vagyok

da bin ich einfach starrH

pajkos = szertelen, csintalan, jókedvű

mutwillig, nekisch,ausgelassen, übermütig

pajtás = vidám/vig cimbora, koma

ein fideles HausH

 kenyeres pajtások

einen Scheffel Salz mit jdm gegessen Haben

pajzs - pajzsra emel (= bálványoz) vkit

jdn auf den Schild erhaltenH

paláver = tárgyalás, megbeszélés

die Besprechung, das Meeting H

pallérozott = kicsiszolt, kifinomult

feingesittet, geschliffen, gebildet, behauen H

pali - palira vesz = bepaliz, átejt, becsap

jdn für Dumm (ver)kaufenH

 dörzsölt pali (ipse, manus/manusz, ürge)

ausgekochtes AasH

tök tökfej, = szamár, fajankó, bamba, buta ember

Esel, Dummkopf, H

 a tök is este virágzik = (nő) este cicomázza magát

 sie schniegelt sich/putzt auf am Abend

 = (férefi) öreg létére nők után futkos

auch ein alter Mann macht den Hof

 tök jó

sehr gut

 tökfilkó = buta ember H

Esel, Dummkopf, H

 tök részeg

ihm sind die Fünfe durchgegangen

 

 er ist Sternhagel voll H

 ez nekem tökmindegy

mir ist alles Wurst/Wurscht(südd.)

 ez nekem tökmindegy = fütyülök rá

das ist mir Piepe H

 ez nekem tökmindegy = bánom is én

das ist mir (alles ganz ) Schnuppe

 végeredményben tökmindegy

es ist nun alles eine Schmiere

 tökét vakarja = unatkozik

sich langweilen

tőgy - szarva közt keresi a tőgyét

er zäumt das Pferd am Schwanz auf

 szarva közt keresi a tőgyét

den Aal beim Schwanz(e) fassen

 szarva közt keresi a tőgyét, fordítva ül a lóra

die Ochse Hinter den Pflug spannen H

 = alaposan téved

 

tök (= jelzőként: nagyon – pl. tök jó)

sehr (als Attribut, z.B. sehr gut)

 tökrészeg = nagyon részeg

 

tökfej = hülye

blöder Sack

tökfilkó = együgyű fráter, hiszékeny ember,

der Dummkopf, eine dufte/feine Nummer, H

 oktondi

 der Gimpel, einfältiger Mensch

zsebrák = a./ zsugori

der Knauser, der Filz H

 b./ betyár

der Strauchdieb, der Buschklepper H

zsernyák = zsarú, rendőr

l: zsaru

zsémbeskedő = akadékoskodó, gáncsoskodó

der Nörgler H

zsidó - ott van, ahol a mádi zsidó

er ist nicht vom Fleck gekommen

zsivány = rabló

der Räuber, der Gauner, der Buschklepper H

 

 der Heckenreiter, der Strauchdieb, der Strolch

zsozsó = pénz, guba, lóvé, lé, dohány

die Kohle

zsúfolva - a színház zsufolva van

das Theater ist zum Ersticken voll H

zsuga = kártya

die Karte H

zsugori = takarékos,

er ist auf die Pfenige

zsurnaliszta = ujságíró

der Journalist, der Zeitungsschreiber, der Publizist H

4. sz melléklet

Germanizmusok

2/1 rész

Kifejezések az igék kiemelésévek

abbeißen – da ~ die Maus keinen Faden abH

ez ellen nincs appelláta, ellene nincs mit tenni

abbekommen - ich be~ die Briefmarke nicht ab

nem tudom a levélborítékról

 

 a bélyeget eltávolítani H

 abbekommen = (fig) bestraft werdenH

megbüntetik

abbrechen - alle Brücken Hinter sich ~

feléget minden a Hidat maga mögött H

 seine Zelte ~

felszedi a sátorfáját, útnak indul H

abbrennen - er ist abge~

leégett (nincs pénze)

abbringen - ihn davon ~

lebeszéli róla

 ihn von der Spur ~

eltéríti a szándékától, Hamis nyomra vezeti H

 ihn von seinem Entschluß ~

eltéríti a szándékától

 ihn von seinem Vorhaben ~

leveszi a lábáról

 er ließ sich davon nicht ~

nem lehetett kiverni a fejéből,

 

 mindig csak ezt Hajtogatja

abdrehen - jdm das Gas ab~

megfojt vkit H

 ihm das Geld ~

kicsalja a pénzét

abfahren(i)

elpatkol, elpusztul

 ab~ (h)

elhordja magát

abfallen

pártot üt

 sie ~ von mir ab

elpártol tőlem

 von seinem Glauben ab~

megtagadja Hitét

erheben  - jdn bis an die Sterne ~

az égig magasztal

erledigen - zwei Dinge auf einmal ~

két legyet üt egy csapásra

 etw. auf die Schnelle ~

vmit rövid úton elintéz H

ermangeln - an mir soll es nicht ~

rajtam nem fog ez múlni H

erreichen - er wollte es auf Biegen oder Brechen ~

ha törik, Ha szakad, el akarta érni H

erringen - er Hat einen Platz an der Sonne errungen

kivívta Helyét a világban, a nap alatt H

erscheinen – in vollem Staat ~

teljes díszben jelenik meg

erschrecken - bis ins Mark ~

halálra réműl H

 zu Tode ~

halálra ijed H

erteilen – Unterricht in Englisch ~

angolt tanít

ersticken – an ihrem Grimm ~

haragjában, dühében majd megfullad

 es ist zum ~ Heiß

fullasztóan meleg van

 das Theater ist zum ~ voll H

a színház zsufolva van

erwärmen – jdn für etw ~

megnyer vkit vminek H

 dafür kann ich mich nicht ~ H

ezért nem tudok lelkesedni

erzählen – erzähle/rede (doch) keinen Käse

ne beszélj annyi Hülyeséget

 wenn einer eine Reise tut, so kann er was ~

sokat látott ember sokat tud mesélni H

erziehen - er wurde in aller/allen Züchten erzogen

szigorú tisztességre, tudásra nevelték

essen - er ~ für drei

három Helyett eszik H

 Selber ~ macht fett H= wenn mann nichts

csak az étel Hízlal = ne oszt el vagyonodat

  Hergibt, wird man reich H

 gazdag leszel H

 es wird nicht so Heiß gegessen,

nem eszik olyan forrón a

 Wie es gekocht wird

 kását, mint ahogy főzik

messen – den Fußboden ~

megcsókolja az édes anyaföldet

 die Straße ~H

elhasal, Hasra vágódik

mischen - er mischt sich in alles

minden lében kanál

missfallen = kommt in Schaden

lépremegy, felsül, nem tetszik,

 zu meinem Mißfall

 kedvem ellenére van

mitbringen

 

 er Hat ein Glückshäubchen mit auf die Welt gebracht

burokban született H

 eine Mitgift in die Ehe ~

hozományt Hoz a Házasságba

mitgehen

velemegy

 mit den Übrigen kann es auch mit

a többiek között ez is elcsúszik

 etw mit~ Heißen/lassen

elcsen, meglovasít vmit

mitkommen

vele együtt jön

 klar (ins klare) ~ mit

tisztába jönni vele

 komm man mit!

na gyerünk csak!, indulás! H

 da komme ich nicht mehr mit

ezt nem értem, ez nekem magas H

mitspielen – jdm übel ~H

csúnyán elbánik, któl vkivel

mitteilen - fernmündlich ~

megtelefonál

munden - die Speise/der Wein ~ mir

az étel/bor ízlik nekem H

 es Hat mir Herrlich ge~

csodálatosan ízlett nekem  H

müssen – der Butz muss Haraus

hulljon a férgese

 kein Mensch muss müssen

senkit sem lehet kényszeriteni

müßig gehen (k: müßig’gehen)

dologtalanul jár-kel, henyél

das Fass

hordó

 du Fass! =Dickwanst

te Hájtömeg

 das bringt das Fass ins Rollen

ez adja meg az utolsó lökést

 das geht aus einem anderen Fasse

ez más tészta

 wir Hätten noch etw miteinander im Fasse

van még egy kis elszámolnivalónk egymással

 Wein aus dem Fass Heben

bort lefejt

 das schlägt dem Fass den Boden aus

ez már több a soknál

die Fassung

a./ foglalat, keret, b./ nyugalom, Higgadtság

 

 c./fogalmazás, változat

 aus der Fassung bringen jdn

kihoz vkit a sodrából s2

 er ist ausser Fassung

magán kívül van F74

 aus der Fassung kommen/verlieren

megzavarodik, kijön a sodrából, elveszti a fejét s

 nach Fassung ringen

igyekszik uralkodni magán F75

faul - er ist stinkend faul

lusta dög, bűzlik a lustaságtól

das Lot

a mérő/függő ón, golyó, sörét, lat(régi mérték)

 

 üzletkötés a tőzsdén 1

 aus dem Lot bringen

kizökkent a kerékvágásából

 ein Lot fällen = eine Senkrechte errichten

merőlegest emel

 aus dem Lot geraten

kizökken az egyensulyból,

 davon geht fünf/hundert auf ein Lot

12 = egy tucat

 er ist nicht ganz im Lot = in Ordnung

baj van vele s536/1

der Löffel - über den Löffel barbieren/balbieren

vkit csúnyán rászed, becsap, bepaliz

 er ist mit einem silbernen Löffel

ezt sem fabölcsőben ringatták

 (im Mund) geboren

 

 eins Hinter die Löffel kriegen

kap egy fülest

 schreib’s dir Hinter die Löffel

vésd az agyadba!

 man kann den Nebel mit Löffeln essen

vágni lehet a ködöt

 er Hat die Weißheit nicht mit Löffeln gegessen

nem ő találta fel a puskaport

 seine/die Löffel spitzen

hegyezi a fülét L243

 er Hat die Weisheit mit Löffeln geschluckt

kanállal ette a tudományt = kiválónak képzeli magát

die Lupe - scharf unter die Lupe nehmen

alaposan szemügyre vesz

der Pfingstochse

pünkösdi ökör

 er ist wie eine Pfingstochse (auf)geputzt

fel van cicomázva, mint a májusi ló; kicsípi P

das Pflaster treten

kószál, ödöng, rója az utcát s

der Pflock - er ist der reine Pflock

ügyefogyott alak

 einen Pflock zurückstecken

lejjebb adja, összehúzza magát

der Pflug

a./ eke, b./ telek

 die Ochse Hinter den Pflug spannen

szarva közt keresi a tőgyét, fordítva ül a lóra

 mit ihm an einem Pflug ziehen

egy cipőben járnak, ugyanabban

die Pfote (Pfoten)

láb, talp, mancs (kéz is), pata

 so eine Pfote

micsoda macskakaparás (csúny írás)

 jdm auf die Pfote geben/klopfen

vkinek az orrára koppint P155

 die Pfoten verbrennen sich(D) daran

beletörik a bicskája, megégeti az ujját

der Pfropfen

dugó, dugasz, (növény) oltóág s

 auf dem Pfropfen sitzen

nincs egy árva/büdös vasa sem;

 

 nyakig van a bajban, pácban van

der Piep

a./ csiripelés (madárhang) s623/1 b./ esztelenség s

 einen Piep haben

plömplöm, félnótás, süsü

 du Hast ja einen Piep! = du Hast einen Vogel,

bolond vagy!

 einen Klaps!, du bist verückt

 

die Piepe

pipa

 das ist mir Piepe = es ist mir Wurscht/Wurst

ez nekem tök mindegy, fütyülök rá

piepegal (umg) - das ist mir ~ = gleichgültig

ez nekem teljesen/tök mindegy 1

die Piepen = das Geld, der Zaster, die Kohle

dohány, guba, lé, lóvé, pénz, zsozsó,

 die Piepen im Sack Halten

titkot megőriz

der Piepmatz

kis madár

 einen Piepmatz haben

bogaras, félnótás N

 wie ein Piepmatz essen =sehr wenig essen

nagyon keveset eszik

der Pik

a./ Hegyscúcs, b./ kártya színe, c./ neheztelés

er hat einen Pik auf ihn

neheztel, pikkel rá

die Pike

a./ nyárs, b./ gyalogos katona dárdája

  von der Pike auf dienen/lernen

alulról küzdi fel magát

die Pille versüßen/vergolden

ostyába/selyempapirba csomagolja be a dolgokat

die Pranke

mancs, (embernél pej)tenyér

Probleme wälzen

problémákat megold

der Pilz - in die Pilze gehen

gombázni megy; ebek harmincadjára jut,

der Streich - auf einen Streich

egy csapásra

 ein kluger Streich

jó sakkhúzás S

 jdm einen Streich ausspielen

vkit megtréfál, kitól vkivel

 das hat ihm da einen schönen Streich gespielt

ezzel ugyan jól megjárta

Felhívás

Keresek olyan intézményt, szervezetet, személyt melyet/akit érdekelne a mű kiadása.. Az eddigi összeállítást német nagyszótárak és német, valamint magyar értelmező szótárak segítségével végeztem, de a mű jellegénél fogva a végleges szöveghez szükséges lenne a mai német köznapi beszédben tökéletesen otthonos német anyanyelvű személy közreműködése is (mint lektor, társszerző, stb)..

 Schuller Géza, Tel: 335-9492, elektronikus levélcim: geza@scha.hu